1. Tcn.hu Adatkezelési tájékoztató

  Adatvédelmi szabályzat


  Bevezetés
  A/Az TCN Kft (1076 Budapest, Péterfy S. u. 40., adószám: 13152554-2-42, cégjegyzékszám/nyilvántartási szám:
  0109721286)
  (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő szabályzatnak:
  A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
  áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI
  PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.
  Jelen adatvédelmi szabályzat az alábbi oldalak/mobil alkalmazások adatkezelését szabályozza: https://www.tcn.hu
  Az adatvédelmi szabályzat elérhető az alábbi oldalról: https://tcnlaserlab.hu/adatvedelem
  A szabályzat módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.
  Az adatkezelő és elérhetőségei
  Név: TCN Kft
  Székhely: 1076 Budapest, Péterfy S. u. 40.
  E-mail: office_kukac_tcn.hu
  Telefon: 06 1 433 39 85, 06 1 433 39 86, 06 20 934 06 01
  Fogalom meghatározások
  1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ;
  azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító,
  például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai,
  szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
  2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett
  bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy
  megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő
  hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
  3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a
  személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés
  Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2020.10.14 · Generálás dátuma: 2020.10.14 · Hitelesíti és készítette:
  Virtualjog.hu
  2
  céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére
  vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
  4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
  amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
  5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy
  amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy
  egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz,
  nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az
  adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
  6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és
  egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező
  cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
  7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes
  adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az
  azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
  A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek
  A személyes adatok:
  1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség,
  tisztességes eljárás és átláthatóság
  ”);
  2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal
  össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem
  egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból
  történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
  3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell
  korlátozódniuk („adattakarékosság”);
  4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak
  érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy
  helyesbítsék („pontosság”);
  5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése
  céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására
  csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően
  közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az
  e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési
  intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
  6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával
  biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével,
  véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és
  bizalmas jelleg
  ”).
  Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására
  („elszámoltathatóság”).
  Az adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek megfelelően történik.
  Webáruház működtetéshez/szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelés
  1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

  Személyes adat

  Az adatkezelés célja

  Jogalap

  Felhasználói név

  Azonosítás, a regisztráció lehetővé
  tétele.

  a GDPR 6. cikk (1)
  bekezdés b) pontja és az
  Elker tv. 13/A. § (3)
  bekezdése.

  Jelszó

  A felhasználói fiókba történő
  biztonságos belépést szolgálja.

  Vezeték-és keresztnév

  A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz, a
  szabályszerű számla kiállításához, az
  elállási jog gyakorlásához szükséges.

  E-mail cím

  Kapcsolattartás.

  Telefonszám

  Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a
  szállítással kapcsolatos kérdések

  Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2020.10.14 · Generálás dátuma: 2020.10.14 · Hitelesíti és készítette:Virtualjog.hu
  3

  hatékonyabb egyeztetése.

   

  Számlázási név és cím

  A szabályszerű számla kiállítása,
  továbbá a szerződés létrehozása,
  tartalmának meghatározása,
  módosítása, teljesítésének figyelemmel
  kísérése, az abból származó díjak
  számlázása, valamint az azzal
  kapcsolatos követelések érvényesítése.

  6. cikk (1) bekezdés c)
  pontja, és a számvitelről
  szóló 2000. évi C. törvény
  169. § (2) bekezdése

  Szállítási név és cím

  A házhoz szállítás lehetővé tétele.

  a GDPR 6. cikk (1)
  bekezdés b) pontja és az
  Elker tv. 13/A. § (3)
  bekezdése.

  A vásárlás/regisztráció időpontja

  Technikai művelet végrehajtása.

  A vásárlás/regisztrációkori IP cím

  Technikai művelet végrehajtása.

  Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.
  2. Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.
  3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek
  valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az
  adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed
  az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a
  számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg
  kell őrizni ezeket az adatokat. Az érintett szerződéses adatai a polgárjogi elévülési idő leteltével törölhetőek az érintett
  törlési kérelme alapján.
  A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az
  analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések
  hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.
  4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes
  adatokat az adatkezelő, továbbá annak értékesítő és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben
  tartásával.
  5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
  Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését,
  törlését vagy kezelésének korlátozását, és
  az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő
  visszavonásához.
  6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok
  hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni
  :
  postai úton a 1076 Budapest, Péterfy S. u. 40. címen,
  e-mail útján a/az office_kukac_tcn.hu e-mail címen,
  telefonon a 06 1 433 39 85, 06 1 433 39 86, 06 20 934 06 01 számon.
  7. Az adatkezelés jogalapja:
  1. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pont,
  2. Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
  kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:
  A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához
  technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és
  minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során
  alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e
  törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges
  mértékben és ideig.
  3. A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.
  Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2020.10.14 · Generálás dátuma: 2020.10.14 · Hitelesíti és készítette:
  Virtualjog.hu
  4
  4. A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:21. §-a
  szerint 5 év.
  6:22. § [Elévülés]
  (1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.
  (2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.
  (3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.
  (4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis.
  8. Tájékoztatjuk, hogy
  az adatkezelés szerződés teljesítéséhez és ajánlat adásához szükséges
  .
  köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni.
  az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.
  Cookie-k (sütik) kezelése
  1. Az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k”,
  „biztonsági cookie-k”, „Szükségszerű cookie-k”, ”Funkcionális cookie-k”, és a „weboldal statisztikájának kezeléséért
  felelős cookie-k” használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.
  2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
  3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
  4. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.
  5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

  Süti típusa

  Adatkezelés jogalapja

  Adatkezelés
  időtartama

  Munkamenet
  sütik (session)

  Az elektronikus kereskedelmi
  szolgáltatások, valamint az
  információs társadalmi szolgáltatások
  egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII.
  törvény (Elkertv.) 13/A. § (3)
  bekezdése

  A vonatkozó
  látogatói munkamenet lezárásáig
  tartó időszak

  Az elektronikus kereskedelmi
  szolgáltatások, valamint az
  információs társadalmi szolgáltatások
  egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII.
  törvény (Elkertv.) 13/A. § (3)
  bekezdése

  az érintett törléséig

  Statisztikai sütik

  Az elektronikus kereskedelmi
  szolgáltatások, valamint az
  információs társadalmi szolgáltatások
  egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII.
  törvény (Elkertv.) 13/A. § (3)
  bekezdése

  1 hónap - 2 év

  Állandó vagy
  mentett sütik
  6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes
  adatokat az adatkezelő.
  7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a
  böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
  Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2020.10.14 · Generálás dátuma: 2020.10.14 · Hitelesíti és készítette:
  Virtualjog.hu
  5
  8. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos
  célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által
  kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége
  van.
  9. A legtöbb böngésző, amelyet felhasználóink használnak, lehetővé teszi annak beállítását, hogy mely cookie-kat kell
  menteni és lehetővé teszi, hogy (meghatározott) cookie-k újra törlésre kerüljenek. Amennyiben Ön a cookie mentését
  meghatározott weboldalakon korlátozza vagy harmadik fél cookie-jait nem engedélyezi, úgy ez bizonyos körülmények
  között oda vezethet, hogy weboldalunk többé nem használható teljes egészében. Itt talál információkat arra vonatkozóan,
  hogy a szokásos böngészők esetében hogyan tudja a cookie beállításokat testre szabni:
  Google Chrome (
  https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu)
  Internet Explorer (
  https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)
  Firefox (
  https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn)
  Safari (
  https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac)
  Google Ads konverziókövetés használata
  1. A „Google Ads” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe
  veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása
  (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
  2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie
  kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen
  személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
  3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az
  adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
  4. Minden Google Ads ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az Ads ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet
  nyomon követni.
  5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az Ads
  konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így
  tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók
  számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani
  lehetne.
  6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a
  cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
  7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:
  www.google.de/policies/privacy/
  A Google Analytics alkalmazása
  1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A
  Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így
  elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
  2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google
  egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a
  Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló
  megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
  3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes
  esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja
  használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének
  a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal
  kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
  4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google
  más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja,
  azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója
  lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k
  általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a
  következő linken elérhető böngésző plugint.
  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu
  Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2020.10.14 · Generálás dátuma: 2020.10.14 · Hitelesíti és készítette:Virtualjog.hu
  6
  Hírlevél, DM tevékenység
  1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a
  értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb
  küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.
  2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a
  reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.
  3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az
  ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát
  törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról
  leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.
  4. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

  Személyes adat

  Az adatkezelés célja

  Jogalap

  Név, e-mail cím.

  Azonosítás, a hírlevélre/akciós
  kuponokra való feliratkozás lehetővé
  tétele.

  Az érintett hozzájárulása,
  6. cikk (1) bekezdés a)
  pontja.
  A gazdasági
  reklámtevékenység alapvető
  feltételeiről és egyes
  korlátairól szóló 2008. évi
  XLVIII. törvény 6. § (5)
  bekezdése.

  A feliratkozás időpontja

  Technikai művelet végrehajtása.

  A feliratkozás kori IP cím

  Technikai művelet végrehajtása.

  5. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
  6. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére,
  tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
  7. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a
  leiratkozásig tart az adatkezelés.
  8. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes
  adatokat az adatkezelő, továbbá annak értékesítő és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben
  tartásával.
  9. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
  Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését,
  törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint
  tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen és
  az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő
  visszavonásához.
  10. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok
  hordozhatóságát, illetve tiltakozását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni
  :
  postai úton a 1076 Budapest, Péterfy S. u. 40. címen,
  e-mail útján a/az office_kukac_tcn.hu e-mail címen,
  telefonon a 06 1 433 39 85, 06 1 433 39 86, 06 20 934 06 01 számon.
  11. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.
  12. Tájékoztatjuk, hogy
  az adatkezelés az Ön hozzájárulásán és a szolgáltató jogos érdekén alapul.
  köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk.
  Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2020.10.14 · Generálás dátuma: 2020.10.14 · Hitelesíti és készítette:
  Virtualjog.hu
  7
  az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.
  tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulását bármikor vissza tudja vonni a leiratkozásra kattintással.
  a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
  jogszerűségét.
  Panaszkezelés
  1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

  Személyes adat

  Az adatkezelés célja

  Jogalap

  Vezeték-és keresztnév

  Azonosítás, kapcsolattartás.

  6. cikk (1) bekezdés c)
  pontja, és a
  fogyasztóvédelemről szóló
  1997. évi CLV. törvény 17/A.
  § (7) bekezdése.

  E-mail cím

  Kapcsolattartás.

  Telefonszám

  Kapcsolattartás.

  Számlázási név és cím

  Azonosítás, a megrendelt termékekkel
  kapcsolatosan felmerülő minőségi
  kifogások, kérdések és problémák
  kezelése.

  2. Az érintettek köre: A weboldalon vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett.
  3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott
  válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell
  megőrizni.
  4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes
  adatokat az adatkezelő, továbbá annak értékesítő és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben
  tartásával.
  5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
  Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését,
  törlését vagy kezelésének korlátozását, és
  az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő
  visszavonásához
  6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok
  hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni
  :
  postai úton a/az 1076 Budapest, Péterfy S. u. 40. címen,
  e-mail útján a/az office_kukac_tcn.hu e-mail címen,
  telefonon a 06 1 433 39 85, 06 1 433 39 86, 06 20 934 06 01 számon.
  7. Tájékoztatjuk, hogy
  a személyes adat szolgáltatása jogi kötelezettségen alapul.
  a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése.
  köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.
  az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett
  panaszát.
  Címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik
  címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy
  amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.
  1. Adatfeldolgozók (akik, az adatkezelő nevében végzik az adatkezelést)
  Az adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységeinek elősegítése céljából, továbbá érintettel kötött szerződés-, illetve a
  jogszabályok által támasztott kötelezettségeinek teljesítése érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe.
  Az adatkezelő nagy hangsúlyt fektet arra, hogy kizárólag olyan adatfeldolgozókat vegyen igénybe, akik vagy amelyek
  megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR-ban foglalt követelményeinek való megfelelését és az érintettek
  Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2020.10.14 · Generálás dátuma: 2020.10.14 · Hitelesíti és készítette:
  Virtualjog.hu
  8
  jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.
  Az adatfeldolgozó és bármely, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz
  hozzáféréssel rendelkező személy a jelen szabályzatban foglalt személyes adatokat kizárólag az adatkezelő utasításának
  megfelelően kezeli.
  Az adatfeldolgozó tevékenységeiért az adatkezelő jogi felelősséggel tartozik. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben
  tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a GDPR-ban meghatározott, kifejezetten az
  adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta, vagy
  azokkal ellentétesen járt el.
  Az adatfeldolgozónak az adatok kezelését érintően érdemi döntéshozatala nincsen.
  Az adatkezelő az informatikai háttár biztosítására tárhely-szolgáltatót, a megrendelt termékek kiszállítására
  futárszolgálatot, mint adatfeldolgozót vehet igénybe.
  2. Egyes adatfeldolgozók

  Adatfeldolgozói tevékenység Név, cím, elérhetőség

   

  Tárhely-szolgáltatás

  Nem vesz igénybe tárhely
  szolgáltatót a Szolgáltató.

  webfejlesztés, marketing)

  Egyéb adatfeldolgozó (pl.
  online számlázás,
  3. Adattovábbítás harmadik fél részére
  harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem
  azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy
  adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
  A harmadik fél adatkezelők a saját nevükben, a saját adatvédelmi szabályzatuknak megfelelően kezelik az általunk közölt
  személyes adatokat.

  Adatkezelő tevékenysége Név, cím, elérhetőség

   

  Fuvarozás

  GLS General Logistics Systems
  Hungary Csomag-Logisztikai
  Kft.
  2351 Alsónémedi, Európa u. 2.
  info@gls-hungary.com
  Telefonszám: 06-29-88-67-00
  MPL Magyar Posta Logisztika
  Kft.
  1138 Budapest, Dunavirág utca
  2-6.
  ugyfelszolgalat@posta.hu
  Telefon: (06-1) 333-7777
  ÁSZF: https://www.posta.hu/ugy
  felszolgalat/aszf
  Adatvédelmi tájékoztató: https://
  www.posta.hu/adatkezelesi_taje
  koztato

  Online fizetés

  Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2020.10.14 · Generálás dátuma: 2020.10.14 · Hitelesíti és készítette:Virtualjog.hu
  9

  Barion Payment Zrt.
  Intézmény azonosító: 14859034
  Telefon: + 36 1 464 70 99

  Engedély száma: H-ENI-1064/2013
  Közösségi oldalak
  1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi
  oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
  2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb.
  közösségi oldalakon, és „lájkolta” a Szolgáltató közösségi oldalát, illetve a közösségi oldalon keresztül felvette a
  kapcsolatot az adatkezelővel.
  3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy
  magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, követése, népszerűsítése.
  4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges
  adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok
  kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az
  adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési
  és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
  5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.
  Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések
  1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az
  érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az
  adatkezelővel.
  2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő
  nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított
  legfeljebb 2 év elteltével törli.
  3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
  4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a
  Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.
  5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte –
  személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
  elengedhetetlenül szükséges.
  Az érintettek jogai
  1. A hozzáférés joga
  Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése
  folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben
  felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.
  2. A helyesbítéshez való jog
  Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan
  személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok –
  egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
  3. A törléshez való jog
  Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes
  adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül
  törölje meghatározott feltételek esetén.
  Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2020.10.14 · Generálás dátuma: 2020.10.14 · Hitelesíti és készítette:
  Virtualjog.hu
  10
  4. Az elfeledtetéshez való jog
  Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás
  költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak
  érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra
  mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
  5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
  Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
  Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé
  teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények
  előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra
  nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.
  6. Az adathordozhatósághoz való jog
  Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles
  körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik
  adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére
  bocsátotta (...)
  7. A tiltakozáshoz való jog
  A jogos érdeken, illetve a közhatalmi jogosítványon, mint jogalapokon alapuló adatkezelések esetében Ön jogosult arra,
  hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (...) kezelése ellen, ideértve az
  említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
  8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén
  Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az
  Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen
  üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése
  ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
  9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
  Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is –
  alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
  Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
  Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
  meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és
  szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
  Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.
  Intézkedési határidő
  Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül
  tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.
  Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak
  megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.
  Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem
  beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól
  , valamint arról,
  hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
  Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2020.10.14 · Generálás dátuma: 2020.10.14 · Hitelesíti és készítette:
  Virtualjog.hu
  11
  Az adatkezelés biztonsága
  Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés
  jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó
  valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre
  annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott
  esetben:
  1. a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
  2. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását,
  integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
  3. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az
  adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
  4. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának
  rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.
  5. A kezelt adatokat úgy kell tárolni, hogy azokhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá. Papír alapú adathordozók
  esetében a fizikai tárolás, irattárazás rendjének kialakításával, elektronikus formában kezelt adatok esetén
  központi jogosultságkezelő rendszer alkalmazásával.
  6. Az adatok informatikai módszerrel történő tárolási módját úgy kell megválasztani, hogy azok törlése – az esetleg
  eltérő törlési határidőre is tekintettel – az adattörlési határidő lejártakor, illetve ha az egyéb okból szükséges,
  elvégezhető legyen. A törlésnek visszaállíthatatlannak kell lennie.
  7. A papír alapú adathordozókat iratmegsemmisítő segítségével, vagy külső, iratmegsemmisítésre szakosodott
  szervezet igénybevételével kell a személyes adatoktól megfosztani. Elektronikus adathordozók esetében az
  elektronikus adathordozók selejtezésére vonatkozó szabályok szerint kell gondoskodni a fizikai megsemmisítésről,
  illetve szükség szerint előzetesen az adatoknak a biztonságos és visszaállíthatatlan törléséről.
  8. Az adatkezelő az alábbi konkrét adatbiztonsági intézkedéseket teszi:
  A papír alapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató az alábbi intézkedéseket alkalmazza (fizikai
  védelem
  ):
  1. A dokumentumokat biztonságos, jól zárható száraz helyiségben helyezni el.
  2. Amennyiben a papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálására kerül sor, akkor a digitálisan tárolt
  dokumentumokra irányadó szabályokat kell alkalmazni
  3. A Szolgáltató adatkezelést végző munkatársa a munkavégzése során csak úgy hagyhatja el azt a helyiséget, ahol
  adatkezelés folyik, hogy a rá bízott adathordozókat elzárja, vagy az adott helyiséget bezárja.
  4. A személyes adatokat csak az arra jogosult személyek ismerhetik meg, azokhoz harmadik személyek nem
  férhetnek hozzá.
  5. A Szolgáltató épülete és helyiségei tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel vannak ellátva.
  Informatikai védelem
  1. Az adatkezelés során használt számítógépek és mobil eszközök (egyéb adathordozók) a Szolgáltató birtokát
  képezik.
  2. A Szolgáltató által hasznát személyes adatokat tartalmazó számítógépes rendszer vírusvédelemmel van ellátva.
  3. A digitálisan tárolt adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató adatmentéseket és archiválásokat alkalmaz.
  4. A központi szerver géphez csak megfelelő jogosultsággal és csakis az arra kijelölt személyek férhetnek hozzá.
  5. A számítógépeken található adatokhoz felhasználónévvel és jelszóval lehet csak hozzáférni.
  Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
  Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira
  nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet.
  Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és
  közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
  ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által
  az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből
  eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
  Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
  az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az
  Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2020.10.14 · Generálás dátuma: 2020.10.14 · Hitelesíti és készítette:
  Virtualjog.hu
  12
  intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az
  intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel
  nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
  az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az
  érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem
  valósul meg
  ;
  a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett
  információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek
  hasonlóan hatékony tájékoztatását.
  Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte,
  hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.
  Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak
  Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy
  az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az
  adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha
  a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.
  Felülvizsgálat kötelező adatkezelés esetén
  Ha a kötelező adatkezelés időtartamát, vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát törvény, helyi önkormányzat
  rendelete, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa nem határozza meg, az adatkezelő az adatkezelés megkezdésétől
  legalább háromévente felülvizsgálja
  , hogy az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró
  adatfeldolgozó által kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e.
  Ezen felülvizsgálat körülményeit és eredményét az adatkezelő dokumentálja, e dokumentációt a felülvizsgálat
  elvégzését követő tíz évig megőrzi
  és azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban:
  Hatóság) kérésére a Hatóság rendelkezésére bocsátja.
  Panasztételi lehetőség
  Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
  Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf.: 603.
  Telefon: +36 -1-391-1400
  Fax: +36-1-391-1410
  E-mail:
  ugyfelszolgalat@naih.hu
  Zárszó
  A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:
  A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
  szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ
  EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR)(2016. április 27.);
  2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban:
  Infotv.);
  2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
  összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §a);
  2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
  2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a
  6.§a);
  Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2020.10.14 · Generálás dátuma: 2020.10.14 · Hitelesíti és készítette:
  Virtualjog.hu
  13
  2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról;
  2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§a);
  16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IABajánlásról;
  A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi
  követelményeiről.
  Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
  Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2020.10.14 · Generálás dátuma: 2020.10.14 · Hitelesíti és készítette:Virtualjog.hu
  14